Sklep z tradycyjnymi winami owocowymi Heritage Of Poland

Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

1.2. Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Operator – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy: www.shop.heritageofpoland.com.

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.shop.heritageofpoland.com.

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem www.shop.heritageofpoland.com, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

1.8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, na mocy której Operator zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Operatorowi ustaloną cenę.

1.9. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Operatora pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta.

1.10. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Operatora za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą e-mail informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Operatora.

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.shop.heritageofpoland.com, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827).

1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem:  www.shop.heritageofpoland.com.

2.2. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia oraz realizacji Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

2.4. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.shop.heritageofpoland.com, prowadzony jest przez firmę Zanadrze sp. zo.o. z siedzibą w Orłowo 54 (88-110), KRS: 0000800720; NIP: 7010942144; REGON: 384187200. 

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.shop.heritageofpoland.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Zanadrze Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Operator oferuje sprzedaż Towarów spożywczych wolnych od wszelkich wad. Bieżąca oferta Sklepu jest aktualizowana w zakresie nowych pozycji sprzedażowych oraz specyfikacji sprzedażowych.

2.10. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Operatora ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.2. Zamówienia w Sklepie nie mają ograniczonych ram czasowych. Złożenie Zamówienia jest warunkowane przez odpowiednie wykonania kolejnych czynności określonych w formie uzupełnienia specyfikacji formularza zamówienia. Wypełnienie wymaganych wszystkich danych formularza jest wymagane dla pomyślnej realizacji Zamówienia oraz wysyłki Towaru.

3.3. Klient może skorzystać z rejestracji tzn. z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Operatora, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W myśl przepisów prawa cywilnego dokonane Zamówienie ze strony Klienta stanowi ofertę. Sklep  zastrzega sobie możliwość do odmówienia realizacji zamówienia, w wypadku nie podania precyzyjnych danych złożonego formularza, podania danych nieprawdziwych oraz wystąpienia wszelkich braków informacji kluczowych dla pomyślnej realizacji transakcji i dostawy zakupów. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sklep będzie przekazywana w formie informacji tekstowej do Klienta na jego adres e-mailowy zgodny z wypełnionym przez niego formularzem.

3.6. Zakres asortymentów umieszczony w Sklepie nie jest równoznaczny z ich aktualną dostępnością w magazynie oraz konsekwentną możliwością realizacji Zamówienia.

3.7. Umowa sprzedaży zamówionego Towaru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep. Każdorazowe złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie, potwierdzane jest wiadomością zwrotną na adres e-mailowy Klienta, zgodny z wypełniony formularzem.

3.8. Ceny poszczególnych produktów uwieszonych w Sklepie www.shop.heritageofpoland.com są cenami w walucie polskiej (PLN) z wliczonym podatkiem VAT, stanowiące ceny brutto.

3.9. Cena poszczególnych Towarów mogą nie być ostatecznym kosztem zakupu, ponieważ mogą zostać doliczane dodatkowe koszty dostawy. Koszty dostaw są wyliczane na podstawie ilości zamówionych produktów i powiązanej z nimi wagi przesyłki i jej rozmiarowi. Obsługą przesyłek kurierskich w sklepeie zajmuje się firma UPS Polska. Cena widniejąca w Sklepie jest aktualnym stanem w chwili dokonywania zakupów przez Klienta. Sklep na wniosek kupującego wystawia wedle wyboru fakturę VAT na osobę fizyczną lub firmę. W przypadku faktury VAT niezbędne jest podanie przez Klienta danych celem wystawienia tego dokumentu. 

3.10. W przypadku braku Towaru, Sklep jest zobowiązany do poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji, najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego. W informacji tej Sklep podaje możliwy termin dostępności danego produktu. Klient w przypadku otrzymania w/w informacji od Sklepu, jest zobowiązany do podjęcia decyzji w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji: czy odstępuje od dokonania zamówienia lub modyfikuje odpowiednio koszyk zakupowy o dostępne pozycje. W przypadku braku otrzymania przez Sklep w w/w terminie informacji od kupującego Sklep anuluje całe Zamówienie.

3.11. Prezentowane zdjęcia produktów w Sklepie nie oddają rzeczywistego wyglądu danego asortymentu, mogą wystąpić pewne różnice wizualne.

3.12. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie Rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Zanadrze Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię firmy Zanadrze Sp. z o.o.

3.13. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Zanadrze Sp. z o.o..

3.14. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Operatora,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

4.1. Działalność oraz dystrybucja Sklepu jest ograniczona wyłącznie do obszaru terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Sklepem.

4.2. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską przedpłaconą albo usługą paczkomaty (przedpłata). Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Czas i koszty dostawy”. Przewoźnik dostarcza Towar Klientowi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.4. Zamówienia wysyłane są do Klienta od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu, w którym nastąpi autoryzacja płatności.

4.5. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4.6. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych z zachowaniem wytycznych z pkt. 4.4.

4.7. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez klienta punktu odbioru albo paczkomatu.

4.8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 4.6., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

4.9. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób: przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą i transakcja BLIK za pośrednictwem serwisu PayNow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4.10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za Transakcję dokonaną przez Klienta, Sklep dokonana zwrotu na ten sam rachunek z jakiego Klient dokonał płatności.

4.11. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”.

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW i GWARANCJE

5.1. Firma Zanadrz Sp. z o.o. jako Operator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

5.2. Sklep www.shop.heritageofpoland.com zobowiązuje się do dostarczenia kupującym produktów najwyższej jakości, pozbawionych wszelkich wad.

5.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: shop@heritageofpoland.com lub korespondencyjnie na adres: Zanadrze Sp. z o.o., Orłowo 54, 88-110 Orłowo. Okres składania reklamacji to najpóźniej 14 dni od otrzymania Towaru.

5.4. Protokół reklamacyjny musi zawierać dane teleadresowe z kontaktem do Klienta, datę nabycia Towaru, kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności, nr konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze, nr Zamówienia, opis stwierdzonych wad i datę jej stwierdzenia, dodatkowym uzupełnieniem mogą być zdjęcia, określenie żądania oraz inne informacje, które Klient uzna za stosowne. Sklep wymaga kompletności zgłoszenia i może domagać się od Klienta uzupełnienia protokołu reklamacyjnego.

5.5. Sklep zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane wg wytycznych dostępnych w zakładce „Zwroty i reklamacje” znajdującej się na stronie Sklepu. 

5.6. Sklep może poprosić o zwrot reklamowanego towaru. Reklamowany Towar należy dostarczyć na koszt Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany.

5.7. Operator informuje o prawie do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Operator proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłoczny kontakt na adres e-mail: shop@heritageofpoland.com, ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na odpowiedzialność Operatora z tytułu wady fizycznej Towary zgodnie z Kodeksem cywilnym.

5.8. Firma Zanadrze Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

5.9. Zwrot pieniężny odbywa się tylko drogą przelewu bankowego. Operator nie wysyła przekazów ani pobrań. Operator nie odbiera również pobrań. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

6.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

6.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

6.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

7.2. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: shop@heritageofpoland.com lub korespondencyjnie na adres: Zanadrze Sp. z o.o., Orłowo 54, 88-110 Orłowo.

7.3. Zwracany Towar należy odsyłać na adres: Zanadrze Sp. z o.o., Orłowo 54, 88-110 Orłowo. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

 

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towarów,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.2. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

8.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, a przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach warunków rejestracji w sklepie www.shop.heritageofpoland.com, na poczet składania w nim Zamówienia jest firma  Zanadrze sp. zo.o. z siedzibą w Orłowo 54 (88-110), KRS: 0000800720; NIP: 7010942144; REGON: 384187200

9.2. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Klient swoje dane podaje dobrowolnie i są one wymagane dla rejestracji w Sklepie oraz możliwości dokonania zakupów i realizacji Zlecenia.

9.3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji Zlecenia i komunikacji z Klientem.

9.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Operatora, który zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9.5. Opertator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2022 roku.

Potwierdź swój wiek
Aby móc kupować produkty z kategorii alkohol musisz mieć ukonczone 18 lat.
Sklep
Moje konto
0
Koszyk
Szukaj