Sklep z tradycyjnymi winami owocowymi Heritage Of Poland

Regulamin sprzedaży alkoholu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ALKOHOLOWYCH

SKLEPU INTERNETOWEGO HERITAGE OF POLAND

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży produktów alkoholowych (zwanych dalej „Produktami”) z asortymentu sklepu internetowego shop@heritageofpoland.com (zwanego dalej „Sklepem”) prowadzonej przez firmę Zanadrze Sp. z o.o. w Orłowie (88-110), jak też określa zasady i warunki świadczenia przez Zanadrze Sp. z o.o. w Orłowie usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Heritage of Poland (adres internetowy: shop@heritageofpoland.com) prowadzony jest przez Zanadrze Sp. z o.o. w Orłowie (88-110), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000800720; NIP: 7010942144; REGON: 384187200 (zwaną dalej jako: „Spółka”), Spółka posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr WOM.7340.2.3.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku wydane przez Wójta Gminy Inowrocław.
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin stosuje się tak w sprzedaży produktów dokonywanej z udziałem konsumentów, jak i innych podmiotów, w tym przedsiębiorców’
 3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże jest ona konieczna w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności złożenia przez klienta zamówienia na zakup Produktów i zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów;
 4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego Heritage of Poland.
 5. Kupującym Produkty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto e-mail oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupno Produktów może nastąpić na rzecz zalogowanego klienta posiadającego konto klienta w Sklepie Internetowym, jak też klienta dokonującego zakupów Produktów nie posiadającego konta klienta w Sklepie Internetowym;

ZAWARCIE UMOWY I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Miejscem zawierania umowy kupna – sprzedaży Produktów jest wyłącznie punkt sprzedaży prowadzony prze firmę Zanadrze Sp. z o.o. pod adresem Orłowo 54, 88-110 Orłowo.
 2. Każdy klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym, oprócz wymogów przewidzianych „Regulaminem sklepu internetowego Heritage of Poland” zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić swoją pełnoletność: poprzez oświadczenie – w wypadku klientów nie posiadających konta klienta w Sklepie Internetowym, poprzez zapisaną zgodę – w wypadku klientów zalogowanych i posiadających konto klienta w Sklepie Internetowym, a także zobowiązany jest złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu – poprzez oświadczenie w wypadku klientów nie posiadających konta klienta w Sklepie Internetowym, poprzez zapisaną zgodę – w wypadku klientów zalogowanych i posiadających konto klienta w Sklepie Internetowym. Każdy z klientów składając zamówienie zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, iż zamówień chwili składania zamówienia nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, jak też podawane dane osobowe są kompletne i prawdziwe;
 3. Składanie zamówień Produktów następuje poprzez formularz Koszyka Zakupów;
 4. Sklep dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem sklepu internetowego;
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktów, klient zobowiązuje się do odebrania zakupionych Produktów: albo osobiście w punkcie sprzedaży wskazanym w ust.1, w terminie wskazanym przez Sklep Internetowym jako termin realizacji złożonego zamówienia. Odbiór osobisty Produktów w tym trybie jest nieodpłatny, wymaga jednak identyfikacji oraz stwierdzenia pełnoletności osoby klienta, danych złożonego zamówienia i potwierdzenia, iż w chwili odbioru Produktów klient nie znajduje się w stanie nietrzeźwości.

  albo za pośrednictwem osoby trzeciej – firmy kurierskiej UPS (drogą przesyłki kurierskiej), która odbierze Produkty w imieniu i na rzecz klienta na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa szczególnego, upoważniając Spółkę do wydania Produktów wskazanej przez Spółkę firmie kurierskiej. Przedstawiciel firmy kurierskiej UPS uprawniony jest do weryfikacji tożsamości, pełnoletniości oraz trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę zawierającą zakupione Produkty.
  W przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej UPS, firma kurierska UPS jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia Produktów oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej Produkty, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. UPS zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

  albo za pośrednictwem innej, pełnoletniej osoby fizycznej, wyraźnie upoważnionej na piśmie przez klienta osoby, do odebrania zakupionych Produktów. Odbiór osobisty Produktów w tym trybie jest nieodpłatny, wymaga jednak identyfikacji oraz stwierdzenia pełnoletności osoby upoważnionej przez klienta, osoby klienta, danych złożonego zamówienia i potwierdzenia, iż w chwili odbioru Produktów osoba upoważniona przez klienta nie znajduje się w stanie nietrzeźwości.

 6. W wypadku dostawy zakupionych Produktów w drodze przesyłki kurierskiej klient zobowiązany jest do zweryfikowania opakowania przesyłki zawierającej zakupione Produkty w chwili jej odbioru, zwłaszcza sposobu opakowania, celem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń lub naruszeń opakowania Produktów, jak i samych Produktów;
 7. Produkty nie będą wydane ani przez Sklep Internetowy, ani przez kuriera osobie niepełnoletniej lub nienależycie upoważnione przez klienta do odbioru zakupionych Produktów ani osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń Sklep Internetowy zatrzyma Produkty (bądź kurier zwróci Produkty do Sklepu Internetowego na koszt klienta) a Sklep Internetowy będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży Produktów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego Heritage of Poland” oraz przepisy Kodeksu cywilnego, jak również inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Produktów Alkoholowych obowiązuje od dnia 6.12.2022 roku.
Potwierdź swój wiek
Aby móc kupować produkty z kategorii alkohol musisz mieć ukonczone 18 lat.
Sklep
Moje konto
0
Koszyk
Szukaj